Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2015

20:56
2725 e063
Reposted fromfission fission viafelicka felicka

May 20 2015

evenflow
11:14
6145 9ae4 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viahoseanna hoseanna
evenflow
11:11
Pracuj ciężko w czasie przeznaczonym na pracę. Baw się intensywnie, gdy przychodzi czas na zabawę. Ciesz się słuchaniem starych historii opowiadanych przez babcię, póki wciąż jeszcze żyje. Nawiązuj głęboki kontakt ze swoimi znajomymi. Patrz na dzieci oczami pełnymi cudów, jakimi one same patrzą na świat. Śmiej się z dowcipów i życiowych absurdów. Oddawaj się swoim pasjom i pragnieniom. Gromadź oszczędności na czarną godzinę i zbierz ich wystarczająco dużo, byś mógł wydać je w słoneczny dzień.
— Philip G. Zimbardo, „Paradoks Czasu”
Reposted fromkyte kyte viastonerr stonerr
evenflow
11:10
11:09
7784 709a
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viastonerr stonerr
evenflow
11:08
evenflow
11:07
4020 020b 500
all religion is one religion
Reposted fromstonerr stonerr
evenflow
11:06
7106 423a
Reposted fromfelicka felicka viastonerr stonerr

April 28 2015

evenflow
20:37
evenflow
20:37
7982 c7ae
Reposted fromrichtich richtich viainsomniia insomniia
20:35
9435 e502 500

waghi:On my trip to #india, #Rajasthan

Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viagosza gosza
evenflow
20:34
Reposted fromhernameisalice hernameisalice viastonerr stonerr
evenflow
20:32
0594 c52f 500
Reposted frompiehus piehus viainsomniia insomniia
20:30
9865 d27c 500

allaboutpynchandbooks:

Guardian of the bookshelf

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viainsomniia insomniia
evenflow
20:29
baby is surprised
Reposted fromGeistergurke Geistergurke viainsomniia insomniia
evenflow
20:24
4438 6a35 500
Reposted fromhormeza hormeza via666th 666th
20:22
5810 f7a2
Reposted fromSilverMoonKat SilverMoonKat viafelicka felicka
evenflow
20:21
20:21
6690 2852 500
Reposted fromsoultraveling soultraveling via666th 666th
evenflow
07:58
3805 8851
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagosza gosza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl