Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2017

evenflow
23:33
evenflow
23:29
Reposted fromknwk knwk viaQudaci Qudaci
evenflow
23:28
7954 6178
Reposted fromiamstrong iamstrong viaotworzwrota otworzwrota
evenflow
23:19


Earth Witch Aesthetic
evenflow
23:15
0700 8999 500
Reposted frommeem meem vianitrovent nitrovent
evenflow
23:07
2043 ecdc
Reposted fromtatze tatze viastraycat straycat
evenflow
23:05

March 04 2017

evenflow
20:58
1026 3afc 500
20:51
2151 7d8c 500

habitudee:

this makes me happy

Reposted fromBloodMoon BloodMoon viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
evenflow
20:50
6442 aeaa
Reposted fromepidemic epidemic viafelicka felicka
20:50
5094 29e1 500
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viafelicka felicka
evenflow
20:43
6099 5367 500

June 27 2015

20:56
2725 e063
Reposted fromfission fission viafelicka felicka

May 20 2015

evenflow
11:14
6145 9ae4 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viahoseanna hoseanna
evenflow
11:11
Pracuj ciężko w czasie przeznaczonym na pracę. Baw się intensywnie, gdy przychodzi czas na zabawę. Ciesz się słuchaniem starych historii opowiadanych przez babcię, póki wciąż jeszcze żyje. Nawiązuj głęboki kontakt ze swoimi znajomymi. Patrz na dzieci oczami pełnymi cudów, jakimi one same patrzą na świat. Śmiej się z dowcipów i życiowych absurdów. Oddawaj się swoim pasjom i pragnieniom. Gromadź oszczędności na czarną godzinę i zbierz ich wystarczająco dużo, byś mógł wydać je w słoneczny dzień.
— Philip G. Zimbardo, „Paradoks Czasu”
Reposted fromkyte kyte viastonerr stonerr
evenflow
11:10
11:09
7784 709a
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viastonerr stonerr
evenflow
11:08
evenflow
11:07
4020 020b 500
all religion is one religion
Reposted fromstonerr stonerr
evenflow
11:06
7106 423a
Reposted fromfelicka felicka viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl